Neurologická

ambulancia

Cenník lekárskych výkonov

Základná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zmysle zákona NR SR č.
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o
úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v
súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so
zákonom č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších
predpisov. Základná zdravotná starostlivosť, ktorú za pacienta uhrádza
jeho zdravotná poisťovňa, je poskytovaná bezplatne v zmysle
citovaného zákona.

Cenník stanovuje ceny za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú
poskytované pre pacientov, ktorí:

1. nemajú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou (ZP) a to najmä:
– cudzinci z krajín, s ktorými SR nemá podpísaný zmluvný vzťah
na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti,

– cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných    dokladov,
– občanov SR, ktorí si neplatia zdravotné poistenie

2. majú zmluvný vzťah so ZP avšak žiadajú:
– poskytnúť službu na vlastnú žiadosť pričom   služba nie je vykázaná na zdravotnú   poisťovňu (nutné osobitné vyhlásenie pacienta),

– poskytnúť  zdravotnú starostlivosť, súvisiace služby alebo použitie materiálov alebo  pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej zdravotnej starostlivosti,

– poskytnúť výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou,
– poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov alebo sú len
sčasti hradené alebo obmedzene hradené zdravotnou poisťovňou,

– poskytnúť výkony, lieky, materiál alebo pomôcky, ktoré sú zamietnuté zo strany
zdravotnej poisťovne revíznym lekárom, ale pacient na vykonaní výkonu trvá

– poskytnúť výkony, lieky, materiál alebo pomôcky, mimo poradovníka výkonov
schváleného zdravotnou poisťovňou alebo revíznym lekárom zdravotnej
poisťovne, do ktorého bol pacient zo strany zdravotnej poisťovne zaradený, a
pacient na vykonaní výkonu trvá.

 3. sú pacientmi ZP, ktorej  nie sme zmluvným partnerom a nebola im
touto ZP schválená žiadosť o poskytnutie zdravotnej
starostlivosti v nezmluvnom zdravotníckom zariadení.

Krajiny, s ktorými má SR uzavreté medzivládne dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a rozsah dohôd je uvedený v časti “Medzivládne dohody SR o poskytovaní ZS”.

cenník

 

Ambulancia svojim klientom poskytuje ďalšie  bezplatné
služby a profity, ako parkovanie  v areáli zariadenia,
bezbariérový prístup , wi-fi pripojenie na internet,
klimatizovaný priestor, nápoje, denná tlač …/

Pozn: U niektorých výkonov sa ceny môžu meniť v závislosti od aktuálnej
nákupnej ceny potrebného materiálu /najmä liekov, roztokov, injekčného
materiálu a p./.  O tejto skutočnosti a aktuálnej cene bude pacient  informovaný pred samotným výkonom.

PACIENT JE O PLATENÝCH SLUŽBÁCH INFORMOVANÝ PRED ICH REALIZÁCIOU A DÁVA SÚHLAS S ICH VYUŽÍVANÍM  SVOJÍM PODPISOM !

Kontakt

Tel : +421 915 854 711

Email: ambulancia.dupejova@gmail.com

Adresa: Nová 21, 974 04, Banská Bystrica

Poisťovne

vseobecna zdravotna poistovna union zdravotna poistovna dovera zdravotna poistovna